Положення про службу у справах дітей Котелевської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

27.02.2018              № 73

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Котелевської районної

 державної адміністрації

 

1. Служба у справах дітей Котелевської районної  державної адміністрації  (далі  -  служба) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на службу завдань.

 

2. Служба підпорядкована голові районної державної адміністрації, підконтрольна заступнику голови районної державної адміністрації, а також підзвітна і підконтрольна службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

Служба під час виконання покладених на неї завдань підконтрольна керівнику апарату районної державної адміністрації з питань, визначених статтею 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної ради, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, а також положенням про службу.

 

4. Основними завданнями служби є:

забезпечення реалізації на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, із запобігання бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та  піклування   над   дітьми,   їх   усиновлення,   влаштування   в   дитячі  будинки

 сімейного типу, прийомні сім'ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та медичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобіганню вчиненню дітьми правопорушень;

влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, служби у справах дітей облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

організовує розроблення і здійснення на території району заходів,
спрямованих на поліпшення становища дітей,   їх фізичного,   інтелектуального   і
духовного   розвитку,   запобігання бездоглядності та безпритульності, запобігання
вчиненню дітьми правопорушень;

забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням
законодавства щодо соціального захисту дітей і запобіганню вчиненню ними правопорушень;

подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

організовує і  проводить  разом  з  іншими  структурними  підрозділами
райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального  захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

надає     місцевим     органам     виконавчої    влади    і    органам    місцевого

самоврядування, підприємствам,   установам,   організаціям   усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу  у  вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

разом  з  відповідальними  структурними  підрозділами   місцевих  органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

визначає потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

веде справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам- вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт
обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком але не раніше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у  спеціальних установах Державного департаменту з питань виконання покарань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживає заходи до усунення таких причин;

розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   усиновлених, влаштованих   до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

відвідує дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживає заходів для соціального захисту дітей;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

проводить особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядає їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;  розглядає в установленому порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років;

представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

проводить   інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проекти наказів керівника апарату місцевої державної адміністрації, у визначених порядках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень; бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації; бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є; опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, персональних даних;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

6. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими  органами  виконавчої влади, органами місцевого   самоврядування,   підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

отримувати   в   установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації,     відповідних     органів місцевого  самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися   до   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування питання   про   направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

 перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності  –  умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах в

установах та організаціях усіх форм власності;

порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у  разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячим та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції;

залучати до виконання заходів щодо захисту прав та законних інтересів дітей, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням  з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

 

7. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань в установленому порядку та в межах повноважень взаємодіє   з   іншими   структурними підрозділами державної адміністрації, апаратом державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами,  установами,  організаціями  усіх  форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на службу завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Повноваження керівника державної служби у службі у справах дітей виконує керівник апарату районної державної адміністрації.

 

9. Службу очолює начальник, який призначається на  посаду і звільняється з посади  згідно із законодавством про державну службу та Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

 

10. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів, сприяє створенню належних умов праці у службі;

подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про службу;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки  працівників служби;

планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної держадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови райдержадміністрації;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням; забезпечує проведення державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;

організовує роботу з підвищення професійної компетенції державних службовців структурного підрозділу;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази керівника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

12. Начальник служби може мати заступників. Заступник та працівники служби призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

 

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голови колегії), керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів внутрішніх справ. представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії приводяться в життя наказами начальника служби.

 

16. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватись наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

 

17. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Штатний розпис та кошторис служби затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

        Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  районна державна адміністрація. Розрахункові операції служби здійснюються через відділ  фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 

18.  Служба   є  юридичною  особою,  має  печатку із  зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк. 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               О.М.Бойко

Наверх ↑