Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку РДА

Версія для друкуВерсія для друку

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                 Загальними зборами державних службовців

                                 Котелевської районної державної адміністрації

                                 30 травня 2016 року

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього трудового та службового розпорядку Котелевської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку Котелевської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, режим роботи, умови перебування державного службовця та інших працівників в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в районній державної адміністрації та її структурних підрозділах ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та іншими працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Котелевській районній державній адміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців Котелевської районної державної адміністрації за поданням керівника і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих Правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

1. Державні службовці та інші працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці та інші працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці та інші працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці та інші працівники під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця та інших працівників становить 40 годин на тиждень.

2. У Котелевській районній державній адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у райдержадміністрації та її структурних підрозділах, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця та інших працівників з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець та інші працівники можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця та інших працівників від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у райдержадміністрації та її структурних підрозділах здійснюється у відповідному табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця та інших працівників за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У державному органі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем та іншим працівником про свою відсутність

1. Державний службовець та інші працівники повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем та іншими працівниками вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця та іншого працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем та іншим працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця та інших працівників в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та інші працівники можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника райдержадміністрації чи її структурного підрозділу, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця та іншого працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник райдержадміністрації чи її структурного підрозділу за потреби може залучати державних службовців та іншого працівника до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця та іншого працівника після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється загальним відділом райдержадміністрації і затверджується керівником райдержадміністрації чи її структурного підрозділу за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець або інший працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця та іншого працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом організаційної роботи та управління персоналом керівнику райдержадміністрації чи її структурного підрозділу для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця та іншого працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня у райдержадміністрації та її структурних підрозділах запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям та іншим працівникиа надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців та інших працівників.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця та інших працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) та іншого працівника на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця та іншого працівника шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник райдержадміністрації та її структурного підрозділу зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником райдержадміністрації чи її структурного підрозділу покладені відповідні функції в такому органі.

2. Державний службовець та інші працівники повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем та іншим працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації та її структурних підрозділах відповідає керівник та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем та іншим працівником

1. Державний службовець та інші працівники зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у райдержадміністрації та її структурних підрозділах особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації чи її структурних підрозділів, головним спеціалістом відділу організаційної роботи та управління персоналом цього органу та державним службовцем або іншим працівником, які звільняються або переводяться на іншу посаду.

Один примірник акта видається державному службовцю або іншому працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця або іншого працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця або іншого працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

 

Наверх ↑