Програма правової освіти населення Котелевського району на 2016-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Котелевська РАЙОННА рада

Полтавської області

 

сьоме скликання

п’ята сесія

 

рішення

 

18 лютого 2016 року 

 

Про Програму правової освіти  населення

Котелевського району на 2016-2020  роки

 

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення  належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи  правової освіти населення району та враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму правової освіти  населення Котелевського району на 2016-2020  роки  ( додається).

 

2. Організацію виконання рішення покласти на райдержадміністрацію, контроль за його виконанням - на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та захисту прав громадян.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                               В. ТИМОШЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток

до рішення Котелевської районної ради сьомого скликання

від 18 лютого 2016 року

 

 

П Р О Г Р А М А

правової освіти  населення  Котелевського району на 2016-2020  роки

 

 

1.Загальні положення

     Процес становлення України як демократичної, соціальної, правової держави, формування засад громадського суспільства, розвиток міжнародних відносин зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня правової культури населення, розвитку соціально-політичної активності та законослухняності, адаптації до умов політичної, економічної та соціальної багатоманітності суспільства.

     Потребують вирішення на державному рівні питання дальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреби громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

    Районна програма правової освіти населення (далі Програма) передбачає дальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та основні заходи щодо їх реалізації.

2. Паспорт Програми  наведений у додатку 1, 2, 3.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

     Подолання де­формації правової свідомості та створення умов для підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі громадян у здійснен­ні реформи є сьогодні першочерговим за­вданням суспільства і держави на шляху розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави.

      Новації та прогресивні реформи в Україні  робить необхідною роботу щодо роз’яснення  напрямів та суті реформ, пояснення основних термінів, ознайомлення громадськості з новими нормативно-правовими актами та механізмами захисту своїх прав і свобод.

     Саме правова культура та правове виховання населення є со­ціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві.  Проблема правової свідомості і правової культури є тривалий час актуальною і це обумовлює потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової культури кожного гро­мадянина, кожної посадової особи, кожного дер­жавного службовця і, особливо, професійних юристів, на яких припадає головна робота у зако­нотворчості і застосуванні права. Лише тоді рі­вень правової культури населення досягне найви­щого щабля розвитку, лише тоді кожен громадя­нин держави відчує власну приналежність до правового життя країни, буде активним учасни­ком правового процесу і матиме змогу самостій­но аналізувати чинне законодавство, відзначаю­чи його здобутки і недоліки.

     Правова освіта населення починається у сім’ї, дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правової поведінки, нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свою поведінку.

       Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права. Методичні матеріали з правової освіти населення розробляються Котелевським районним управлінням юстиції. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Котелевська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

      Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації.

       З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

4. Мета Програми

     Програма розроблена з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення  Котелевського району.

    Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань,знання своїх прав та свобод і механізмів їх захисту.

5. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Досягнення вказаної мети можливе шляхом реалізації заходів:

 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
 • підвищення рівня правової освіти населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін, громадян;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • вдосконалення системи правової освіти населення;
 • роз’яснення механізмів надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

Строки виконання Програми:2016-2020 роки

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Напрями діяльності і заходи з виконання Програми наведені у додатку 3.

7.  Результативні показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Виконання Програми сприятиме:

 • практичній реалізації статті 57 Конституції України щодо гарантування кожному знати свої права та обов'язки;
 • практичній реалізації положень Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 р. № 992/2001;
 • практичній реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;
 • підвищенню рівня правової культури громадян району;
 • підвищенню рівня правової інформованості населення області;
 • формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських  та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
 • поширенню серед населення  району знань про державу і право, про державні реформи, в т. ч. через засоби масової інформації, широке розповсюдження правової літератури;
 • активній участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення  району, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів юстиції, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації;
 • роз’яснення суті  реформування в Україні та основних нововведень.

8. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

     Проводиться за результатами щоквартальних та річних аналізів з виконання програмних заходів.

9. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

      Координація роботи з виконання Програми покладається на Котелевську районну міжвідомчу координаційно – методичну раду з правової освіти населення, створену при районній державній адміністрації та на Котелевське районне управління юстиції. Інформація про хід виконання Програми заслуховується щорічно на засіданні  Котелевської районної міжвідомчої координаційно-методичної ради.

10. Обсяг та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється з районного  бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Начальник Котелевського

районного управління юстиції                                                  І.С.Данилейко

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Додаток 1

до пункту 2 Програми правової      освіти населення Котелевського району

на 2016-2020 роки

П А С П О Р Т     П Р О Г Р А М И

правової освіти населення Котелевського району на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розробки програми

 

 

 міжвідомча координаційно – методична рада з правової освіти населення, створена при  районній державній адміністрації, Котелевське районне управління юстиції

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Національна программа правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 

 

.

Регіональний замовник програми

Котелевська районна міжвідомча координаційно – методична рада з правової освіти населення, створена при  районній державній адміністрації, Котелевське районне управління юстиції

 

 

4.

Розробник програми

Котелевське районне управління юстиції

 

5.

Відповідальний розпорядник           програми                                                                                                                          

 

 

6

Відповідальний виконавець          програми

 

7.

Термін реалізації програми

2016-2020 роки

7.1.

Етапи виконання програми          (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

12,5 тис. грн.

 

державний бюджет

-

 

районний  бюджет

12,5 тис.грн.

 

 

 

Додаток 2

до пункту 2  Програми правової

освіти населення Котелевського району на 2016-2020 роки

                                              Ресурсне забезпечення Програми

правової освіти населення Котелевського  району на 2016-2020 роки

                                                                                                 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2,5

  2,5

2,5

2,5

2,5

12,5

державний бюджет

-

.-

-

-

-

-

Районний  бюджет

2,5

2,5

2.5

2,5

2,5

12,5

 

 

 

  Додаток 3

до пункту 2 Програми правової

освіти населення  Котелевського району на 2016-2020 роки

Основні

заходи щодо реалізації Програми правової освіти населення

району на 2016-2020 роки

                                                                                                                  ( в тис.грн.)

Зміст заходу             

 

 

 

Виконавці

Строк

виконання

Прогнозований обсяг  фінансування з районного бюджету

2016

2017

2018

2019

2020

1.Аналізувати стан правової освіти населення та розглядати це питання  на засіданнях

колегій  районної державної адміністрації, оперативних

нарадах  районного

управління юстиції

 

Районна державна

адміністрація,

районна  рада, районне управління юстиції

 

Згідно плану роботи Котелевської  райдержадміністрації

 

     -          

 

-

 

-

 

 

     -

 

 

-

 

2.Вивчати та аналізувати діяльність районної

МКМР з правової

освіти населення.

Вживати організаційні, методичні та інші заходи щодо поліпшення її ефективності

 

Районна державна

адміністрація

 

 

 

 

Постійно

-

-

 

     -

 

 

     -

 

 

-

 

 

3.Організовувати

проведення  лекцій, конференцій, семінарів з питань

підвищення  правової

культури  населення

району

 

Районне управління юстиції, відділи освіти, сім’ї та молоді , культури, спорту і туризму

райдержадміністрації

 

Щороку

2016-

2020

-

-

-

-

-

4.Проводити семінари щодо підвищення рівня правових знань

юристів підприємств, установ, організацій,

секретарів виконкомів селищної, сільських

рад.

 

Районна державна адміністрація, районне управління юстиції

 

Згідно окремих графіків

2016—2020

 

-

-

-

-

-

5.З метою підвищення професійних знань майбутніх спеціалістів забезпечити стажування  студентів юридичних закладів

 

Районне управління

юстиції

 

Щороку

2016-2020

 

 

-

-

-

-

-

6.Забезпечувати

висвітлення в районних  ЗМІ актуальних

правових питань, приділивши особливу увагу роз’ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування.

 

Районна державна

адміністрація, її

відділи, районне управління  юстиції

спільно  редакціями районної газети «Народна трибуна»

 

Щороку

2016-2020

 

-

-

-

-

-

7. Здійснювати правоосвітню роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження

брошур  правової тематики

 

Котелевське районне управління юстиції,управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Щороку

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

8.Забезпечити проведення

 правоосвітньої роботи серед шкільної

молоді шляхом організації та проведення

семінарів, « круглих столів», конференцій

 

Відділ освіти, сім’ї та молоді  райдержадміністрації, районне управління юстиції, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Щороку       

2016-2020

 

-

-

-

-

-

9. З метою професійної  орієнтації молоді забезпечувати

проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правових  знань.

 

відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

районне управління юстиції,  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Щороку

 2016-2020

 

 

-

-

-

-

-

10.Створити  при  закладах культури

правові гуртки, клуби та активізувати роботу діючих

 

Відділи  освіти, сім’ї та молоді та культури, спорту і туризму райдержадміністрації, районне управління юстиції

 

Щороку

2016-2020

 

-

-

-

-

-

11.Сприяти забезпеченню комплектування фондів бібліотек літературою та періодичними виданнями правової тематики

 

Відділи  освіти, сім’ї та молоді та культури, спорту і туризму райдержадміністрації

Постійно

 

-

-

-

-

-

12.На виконання національної програми «Діти України проводити  вивчення стану  правоосвітньої та правовиховної роботи в загальноосвітніх

навчальних закладах,

ПТУ. Надавати методичну допомогу

Районне управління юстиції, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

Протягом навчаль-

ного року

 

 

-

-

-

-

-

13.Забезпечувати роботу громадських приймалень  для надання правової допомоги  малозахищеним верствам населення

 

Районне управління

юстиції

 

 

Щорічно

2016-2020

 

 

-

-

-

-

-

14.Сприяти співпраці

з громадськими організаціями у проведенні семінарів, «круглих столів», тренінгів на правову тематику

 

Районна державна адміністрація, районне управління юстиції спільно з

міжвідомчою  координацій

но-методичною радою.

 

Постійно

 

-

-

-

-

-

15.Проводити

семінари - навчання для  підвищення рівня правових знань керівників осередків політичних партій, які діють на території району

 

Котелевська РДА, районне управління юстиції

 

Щороку

2016-2020

 

-

-

-

-

-

16.Проводити  проведення  семінарів-практикумів  для відповідальних працівників освіти, культури, відділу у справах  неповнолітніх райдержадміністрації, районного центру соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді

Районне управління юстиції

 

 

Щороку

2016-2020

 

 

-

-

-

-

-

17.З метою набуття правових знань та навичок їх використання  у повсякденному житті, організовувати для  дітей  заходів до Дня захисту дітей, Дня  прийняття Конвенції ООН про права  дитини.

 

Районна державна адміністрація,

районне управління юстиції

 

Щороку

у червні та листопаді

 

 

-

-

-

-

-

18.Активізувати поширення педагогічного досвіду з метою  пропаганди

нових технологій навчання, ефективності уроків права та організації позакласної правовиховної та право освітньої роботи

 

Районна державна адміністрація,

районне управління юстиції

 

2016-2020

 

 

-

-

-

-

-

19.Організовувати

вивчення та поширення  інформації про право та інституції Європейського Союзу

 

Районна державна адміністрація,

районне управління юстиції

 

2016-2020

 

-

-

-

-

-

20. Проводити Місячники,Тижні правових знань, заходи в рамках Всеукраїнської акції

«16 днів проти насильства»

 

Районна державна адміністрація,

районне управління юстиції

 

 

2016-2020

 

-

-

-

-

-

21.Інформувати громадськість  щодо  проходження  формування і реалізацію

 державної політики у сфері  держслужби, підготовки і прийняття проектів законів та  інших нормативно-правових актів.

 

Районна державна адміністрація,

районне управління юстиції

 

 

2016-2020

 

-

-

-

-

-

Всього коштів:

 

 

12,5 

 

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

Начальник Котелевського

районного управління юстиції                                                  І.С.Данилейко

 

Наверх ↑