Регламент

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                       Розпорядження голови

                                                                                       районної державної

                                                                                       адміністрації

 

                                                                                       04.07.2018        № 205

                                                       

 

РЕГЛАМЕНТ

Котелевської районної державної адміністрації  

Загальні положення

 

        1. Регламент Котелевської районної державної адміністрації (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Котелевської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

 

        2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації. 

 

        3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до інформації з обмеженим доступом.

        Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. 

        Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 

 

        4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова районної держадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: 

        повноважень і функцій посадової особи;

        управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної держадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; 

        підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики; 

        порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

 

        5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з головним спеціалістом апарату райдержадміністрації (з правових питань) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації. 

        Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, а також з головним спеціалістом апарату райдержадміністрації (з правових питань) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

        Положення про апарат райдержадміністрації розробляється головним спеціалістом апарату райдержадміністрації (з правових питань), погоджується з керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

        6. Робота районної держадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, а у разі потреби – оперативними планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

        7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату. 

 

        8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів держадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків). 

        Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

        9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. 

        До планів роботи райдержадміністрації включаються:

        актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

        перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

        основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю. 

 

        Плани повинні містити питання: 

        підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал,  з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

        діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

        Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

        У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови .

Питання виключається з плану роботи районної держадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації. 

 

11. Робота структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної держадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної держадміністрації встановлює керівник апарату районної держадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту. 

 

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації. 

 

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

 

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у разі необхідності - районних засобах масової інформації. 

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

             15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань: 

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них  аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації; 

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації; 

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій; 

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; 

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”, іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації; відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації несе структурний підрозділ райдержадміністрації, який виконує функції у сфері забезпечення доступу до публічної інформації; у структурних підрозділах райдержадміністрації відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної  держадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці; 

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції. 

 

151 . Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу. 

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник самостійного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади  а також з виконавчими органами рад.

 

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації. 

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками. 

 

19. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. 

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. 

 

20. Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

 

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні, результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”. 

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується її головою. 

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації. 

Відповідальним за організацію документообігу в райдержадміністрації та здійснення контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації є загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів. 

 

30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення. 

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації. 

 

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує перший заступник, заступник голови або керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). 

 

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом: 

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців; 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів; 

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). 

 

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, розпорядженням та дорученнями голови райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, його заступник або керівник апарату (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи Раді міністрів Автономної Республіки Крим, підписує голова райдержадміністрації. 

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації, його заступника або керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). 

 

Організація розгляду звернень громадян та

проведення особистого прийому громадян

 

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі  ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації. 

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (зі змінами).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату. 

 

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації. 

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому. 

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації. 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань. 

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються  відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань).

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) підпорядковується її голові, з інших питань – керівнику апарату райдержадміністрації.

 

39. У своїй головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

40. Основними завданнями головного спеціаліста апарату райдержадміністрації (з правових питань) є: 

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації; 

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації; 

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства. 

 

41. Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) відповідно до покладених на нього завдань: 

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, а також інших актів райдержадміністрації; 

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства; 

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції; 

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів; 

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації  відповідно до цього Регламенту та посадової інструкції головного спеціаліста апарату райдержадміністрації (з правових питань), що затверджується керівником апарату райдержадміністрації. 

 

42. Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації та виконує інші передбачені законодавством функції. 

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації. 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) утворюється Громадська рада.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 утворюється  громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами. 

 

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 

 

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. 

До складу колегії можуть бути включені за пропозицією громадських організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

 

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. 

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові - у міру потреби.

 

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. 

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування. 

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

 

48. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі технічний запис та мультимедійний супровід за потребою.

Засідання колегії оформляється протоколом. Протокол веде, оформлює та підписує відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації. Після підпису головою колегії протокол є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

 

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням  про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом. 

 

Порядок підготовки та проведення нарад

50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. 

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа. 

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації відповідно до Порядку підготовки нарад у голови районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації. 

Організація проведення нарад у першого заступника голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків) покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації або апарат райдержадміністрації. 

Організація проведення нарад у керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації.

 

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

 

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. 

Протокол наради підписує головуючий. 

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації оформляє відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади за ініціативою якого проводилась нарада чи працівник апарату. 

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації та документи до них зберігаються у заступника голови райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ. 

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації оформляє за дорученням керівника апарату – відповідальна особа структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, за ініціативою якого проводилась нарада. 

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації зберігаються у керівника апарату райдержадміністрації.

 

53. За результатами розгляду питань на нараді у голови райдержадміністрації можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або даються доручення голови райдержадміністрації. 

За результатами розгляду питань на нараді у першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або дано доручення першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, підготовка проектів яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації та  апарату. Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації або особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

 

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа. 

 

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови районної держадміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату.

 

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим. 

 

58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження. 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали. 

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження. 

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень. 

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що: 

погодили проект розпорядження без зауважень; 

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації. 

 

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником. 

 

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. 

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). 

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів. 

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань. 

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим. 

 

61. У разі коли проект розпорядження,  що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції. 

 

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково. 

 

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження. 

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань. 

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації. 

 

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає: 

засвідчену копію рішення територіального органу Державної регулятор ної служби України про його погодження;

копію повідомлення про оприлюднення проекту. 

 

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту. 

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації. 

 

66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі головного спеціаліста апарату райдержадміністрації (з правових питань).

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст апарату райдержадміністрації доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього. 

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації ( з правових питань) опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження. 

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації ( з правових питань) під час проведення правової експертизи: 

перевіряє проект  розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства; 

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми; 

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами. 

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з правових питань) готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів. 

 

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження. 

 

68. Проект розпорядження з основної діяльності та адміністративно -  господарських питань візується керівником органу виконавчої влади, у якому його створено, в обов’язковому порядку – головним спеціалістом апарату райдержадміністрації (з правових питань), начальником загального відділу апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації (з питань контролю), керівником апарату райдержадміністрації; першим заступником голови або заступником голови, що відповідає за його підготовку.

Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується начальником організаційного відділу та управління персоналом апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом апарату райдержадміністрації (з правових питань), керівником апарату райдержадміністрації, а також залежно від виду розпорядження – начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами, яких стосується цей документ. 

Після завершення процедури погодження, всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються керівнику апарату райдержадміністрації. 

Електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу апарату райдержадміністрації.

 

69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються. 

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731(зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію. 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків  громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності. 

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьо му і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації. 

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження. 

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою. 

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження. 

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами. 

До пропозиції додаються проект розпорядження райдержадміністрації, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення. 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення. 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

 

72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає головному спеціалісту апарату райдержадміністрації (з питань інформаційної політики та роботи з громадськістю), проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника. 

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами).

 

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації. 

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими

органами державної влади та органами  місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами. 

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної  одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення. 

 

76. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими».

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                          О.М.Бойко

                                                                                           Додаток 1 

                                                                                         до Регламенту (пункт 58)

                                                                                         

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва)

Проект розпорядження розроблено______________________________________

____________________________________________________________________

(найменування структурного ____________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником) ____________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

             без зауважень 

   _____________________                                       __________________________

                 (посада)                                                                                                           (ініціали та прізвище) 

 

                   із зауваженнями (пропозиціями), які враховано 

     _____________________                                     __________________________

                          (посада)                                                                                                        (ініціали та прізвище) 

             із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково 

     _____________________                                    __________________________

                    (посада)                                                                                                       (ініціали та прізвище) 

             із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано 

     _____________________                                    __________________________

                     (посада)                                                                                                        (ініціали та прізвище) 

             

             Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 регламенту Котелевської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови від__________№ ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 

__________________________________________________________________________________________________          ______________  _________________ (найменування посади керівника                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище) 

структурного  підрозділу, іншого 

органу, що є головним розробником) 

 

 

 

_____ ____________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2 

                                                                                         до Регламенту (пункт 59)

                                                                                         

 

ПРОТОКОЛ

 узгодження позицій 

 

щодо проекту розпорядження

____________________________________________________________________

(назва)

 

 

<>1.

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

<>2.

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  ______________   ______________________________

(найменування посади                                         (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

керівника структурного

підрозділу, іншого органу,

 що є головним розробником) 

 

 

 

 _____ ______________ 20___ р. 

 

                                                                                          Додаток № 3 

                                                                                         до Регламенту (пункт 60)

                                                                                         

                                                                

                                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту розпорядження _____________________________________________

                                                                                                                              (назва) 

<>1.2.3.4.5.6.7.

Зміст положення чинного 

розпорядження 

Зміст відповідного положення 

проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

 

______________________  ______________   ______________________________ 

найменування посади                                                 (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

керівника структурного  підрозділу, 

іншого органу, що є головним 

розробником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток № 5 

                                                                                         до Регламенту (пункт 66)

                                                                                         

 

 

____________________________________________________________________ (найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

Відповідно до  Регламенту Котелевської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від _______ № _____, повертаємо проект розпорядження _______________________________________________________ 

                                                                                                      (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту_____________________ зазначеного Регламенту. 

 

 

 

Додаток: на _____ арк. 

 

 

 

 

 

 

______________________                ______________   ______________________

(Керівник апарату райдержадміністрації)                                 (підпис)                (ініціали та прізвище)  

 

 

 

 

 

_____ _____________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 6 

                                                                                         до Регламенту (пункт 66)

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ВИСНОВОК 

Головного спеціаліста апарату Котелевської районної державної адміністрації 

( з правових питань)

до проекту розпорядження ___________________________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено ____________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

             1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

             1) ____________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

____________________________________________________________________

розпорядженням голови держадміністрації)

 

2) ___________________________________________________________ (вимогам нормо-проектувальної техніки - зазначаються

____________________________________________________________________ недоліки, зокрема логічні та змістові)

 

<>2.Узагальнений висновок ____________________________________ 

                   (наводиться узагальнений висновок та

____________________________________________________________________ пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття

____________________________________________________________________ та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

 

 

______________________          ______________   _________________________

 

(Головний спеціаліст                                                 (підпис)                        (ім'я та прізвище) 

апарату райдержадміністрації

(з правових питань))  

 

 

 

 

____________20 _______ р. 

Наверх ↑