Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація», «денний догляд» та «представництво інтересів» у територіальному центрі надання соціальних послуг

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація», «денний догляд» та «представництво інтересів»  у територіальному центрі надання соціальних послуг Котелевського району  

   29.03.2019                                                                                                             смт Котельва

         Територіальним центром надання соціальних послуг Котелевського району на виконання Закону України «Про соціальні послуги», наказу Мінсоцполітики від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», наказу Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 року №198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили  здатність  до  самообслуговування   чи   не набули такої здатності»; наказу Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 року №452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»; наказу Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року №514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»; наказу Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 року №1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів» та з метою покращення якості надання соціальних послуг населенню Котелевського району проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація», «денний догляд» та «представництво інтересів».

           Внутрішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються у відділеннях соціальної допомоги вдома, стаціонарного догляду та денного перебування територіального центру надання соціальних послуг Котелевського району відповідно до наказу директора територіального центру від 01.02.2019 року №15 «Про проведення внутрішнього оцінювання соціальних послуг»  було проведено в  березні 2019 року.   

         Наказом директора територіального центру від 01 лютого 2019 року №15 створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу. Директором затверджено план проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром надання соціальних послуг Котелевського району та план проведення засідань комісії з внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром надання соціальних послуг Котелевського району на 2019 рік.

       Для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в установі розроблено положення про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома. Результати обговорюються на засіданнях комісії щомісяця та доводяться до відома директора територіального центру. Результати засідань комісії заносяться до протоколу.

             Пріоритетні завдання у проведенні оцінки полягали у:

 • дотриманні вимог до соціальних послуг, встановлених Державними   стандартами;
 • оптимізація роботи відділень, які надають послуги;
 • підвищення рівня професійної компетентності персоналу;
 • дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг та його підвищення;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення випадків порушення чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг, вжиття заходів щодо їх усунення та аналіз причин, внаслідок яких відбулися такі порушення;
 • виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

           Оцінка проводилася за наступники показниками якості:

 •  адресність та індивідуальний підхід;
 •  результативність;
 •  своєчасність;
 •  доступність та відкритість;
 •  зручність;
 •  повага до отримувача;
 •  професійність.

            Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг; спостереження за процесом надання соціальних послуг; опитування отримувачів соціальних послуг; бесіди з персоналом відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду, що розташоване в с. Деревки, філії відділення стаціонарного догляду, що розташоване в с. Велика Рублівка та відділення денного перебування.

                Задля отримання найбільш об’єктивної інформації щодо якості соціальних послуг, необхідної  для оцінки й поліпшення їх якості та вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам Державним стандартам та індивідуальним потребам отримувачів, здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг.

            Кількість осіб, охоплених опитуванням, становить: 135 осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома, що станом на 01.01.2019 склало 34% від загальної кількості отримувачів; 14 осіб – у відділенні стаціонарного догляду 29%; 348 осіб – у відділенні денного перебування – 37%.

           За кожним показником якості, за відповідними критеріями оцінювання, з врахуванням результатів опитування (в т.ч. телефонного), спостереження за процесом надання соціальної послуги, перевірки документації, на підставі  співвідношення оцінки до загальної кількості залучених до перевірки отримувачів, виставлялася оцінка якості, виражена  відсотковим еквівалентом.

           Відповідно до Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно».

 

Відділення соціальної допомоги
вдома

Показники якості соціальної послуги «догляд вдома»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчас-ність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професій-ність

 

«Добре»

100%

«Добре»

86%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

Узагальнений статус «Добре»

Відділення

 стаціонар

ного

догляду

 

 

Показники якості соціальної послуги «стаціонарний догляд»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

«Добре»

100%

«Добре»

96%

«Добре»

100%

«Задовільно»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Відділення денного перебування

Показники якості соціальної послуги «соціальна адаптація»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Задовільно»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги «денний догляд»

 

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

90%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « представництво інтересів»

 

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

 

 

Згідно проведеної оцінки встановлено, що отримувачі соціальних послуг задоволені їх якістю, зокрема:

 • адресність та індивідуальний підхід – для кожного отримувача послуг  визначені потреби та складені відповідні індивідуальні плани, в переважній більшості випадків  плани повністю відповідають потребам отримувача соціальної послуги, перегляд планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту, всі працівники, які безпосередньо надають послуги, ознайомлені з індивідуальними планами;
 • результативність – проводиться опитування отримувачів соціальних послуг, збір відгуків та пропозицій та реагування на пропозиції,  відмічено позитивні зміни психоемоційного стану в порівнянні з періодом, коли соціальні послуги не надавалися, у  переважної більшості отримувачів послуг  відчуттям турботи та моральної підтримки;
 •  своєчасність – рішення про надання соціальних послуг приймається вчасно, визначення потреб та складання індивідуальних планів здійснюється з дотриманням термінів, двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно , а строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;
 • доступність та відкритість – всі приміщення, в яких розташовані відділення  територіального центру, відповідають санітарним та протипожежним нормам, обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та устаткуванням передавання тривожних сповіщень, приміщення обладнані пандусами з поручнями, на всіх дверях розташовані написи з прізвищем, ім’ям та по батькові надавачів соціальних послуг, в коридорі є місця для відпочинку, у кожному з приміщень розміщені інформаційні стенди з відповідними матеріалами, в наявності є буклети  та пам’ятки;
 • повага до отримувача – більшість опитаних отримувачів соціальної послуги позитивно оцінили ставлення до них надавачів соціальних послуг, негуманні та дискримінаційні дії щодо отримувачів соціальної послуги відсутні, наявна  інформація на стендах щодо правозахисних організацій та порядку надання скарг, принцип конфіденційності на належному рівні – не допускається розголошення інформації щодо підопічних стороннім особам;
 • професійність – штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства , кожен працівник вчасно проходить медичний огляд та має медичну книжку,  наради з питань надання соціальних послуг проводяться щомісяця та за потребою, соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома забезпечені необхідним  спецодягом, інвентарем та велосипедами, але є проблема з забезпеченням  проїзними квитками чи відшкодуванням за проїзд.

        Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальних послуг проводилася і за  кількісними показниками: наявність скарг і подяк, кількість задоволених звернень з надання соціальних послуг, періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг.

        Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”: від 0 % до 20 % - статус „добре”, від 21% до 50 % - „задовільно”, від 51 % до 100 % - „незадовільно”.

         Кількісний показник соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація», «денний догляд»  та «представництво інтересів» відповідає статусу «добре».

       Таким чином, діяльність відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду та відділення денного перебування оцінена за статусом «добре».

        Слід зазначити, що більшість отримувачів соціальних послуг відзначили увагу та небайдужість працівників територіального центру до їх потреб, повагу до особистих переконань, безпеку під час отримання послуг,  дотримання вимог щодо конфіденційності особистої інформації та висловили свою довіру як на сьогоднішній день, так і на майбутнє. Така оцінка є однією з найважливіших складових оцінки діяльності територіального центру.

 

 

Наверх ↑