Звіт за 2011 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Аналіз  направлених на виконання до райдержадміністрації актів та доручень Президента України,   Кабінету Міністрів України,  центральних органів виконавчої влади та прийнятих власних рішень за 2011року показав наступне. Від ви­ще­с­то­я­щих ор­га­нів вла­ди до рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції на­дій­ш­ло 2584 до­ку­ме­н­тів, з них 11 постанов КМУ, 127 розпоряджень та 65 доручень голови облдержадміністрації, 29 рішень сесій обласної ради Взя­то на ко­н­т­роль 843 документа.

Моніторинг виконання актів та доручень Президента України,   Кабінету Міністрів України,  центральних органів виконавчої влади та власних рішень засвідчив,  що протягом 2011 року відсутні невиконані документи.

Протягом року не­об­хід­но бу­ло ві­д­п­ра­цю­ва­ти 960 до­ку­ме­н­тів, що перебували на контролі. Всі за­вдан­ня, ви­зна­че­ні ак­та­ми за­ко­но­дав­ст­ва, до­ру­чен­ня­ми  Пре­зи­де­н­та  Укра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів Укра­ї­ни, рі­шен­ня­ми Уря­ду, ро­з­по­ря­джен­ня­ми та до­ру­чен­ня­ми го­ло­ви об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції та райдержадміністрації, ві­д­п­ра­цьо­ва­ні.

Про­ве­де­но 12 за­сі­дан­ь ко­ле­гії  рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, на яких ро­з­г­ля­ну­то     41 пи­тання. За ре­зуль­та­та­ми ро­з­г­ля­ду го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції  да­но 118 до­ру­чен­ь по­са­до­вим осо­бам, ви­ко­нан­ня яких взя­то на ко­н­т­роль.

Протягом року відбулось 47 що­ти­ж­не­вих на­рад у го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ніст­ра­ції, на яких ро­з­г­ля­ну­то 104 пи­тання. За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції да­но 318 до­ру­чень по­са­до­вим осо­бам, ви­ко­нан­ня яких взя­то на ко­н­т­роль.

Забезпечувалась своєчасна і якісна підготовка та відправлення адре­сатам до­ру­чень го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції за пі­д­су­м­ка­ми за­сі­дан­ня ко­ле­гій та щотижневих нарад.

Прийнято 397 розпоряджень голови райдержадміністрації, поставлено на контроль 85.

Про­во­ди­лась ро­бо­та з кар­тка­ми ко­н­т­ро­лю вхі­д­ної ко­ре­с­по­н­де­н­ції та до­ру­чень го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції в си­с­те­мі еле­к­т­рон­но­го до­ку­ме­н­то­о­бі­гу «Оптима».

Ві­д­по­ві­д­но до за­твер­дже­но­го пла­ну ро­бо­ти се­к­то­ру ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, про­тя­гом 2011 року в стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­вча­в­ся стан ор­га­ні­за­ції ко­н­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням до­ку­ме­н­тів. Здій­с­не­но 31 пе­ре­ві­р­ка ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­да­в­чих ак­тів, зокрема, у відділі з питань надзвичайних ситуацій, культури і туризму, охорони здоров’я, головного спеціаліста внутрішньої політики, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управлінні агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінні Пенсійного фонду в Котелевському районі, за результатами перевірок вчасно направлені інфо­р­ма­ції до від­ді­лу ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції.

В 2011 році розроблено та розповсюджено в структурних підрозділах райдержадміністрації методичні рекомендації по організації контролю за виконанням  законів України, постанов  Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

 

Наверх ↑