Звіт за 2012 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Протягом 2012 року до райдержадміністрації надійшло 2555 документів, з них 6 постанов КМУ, 127 розпоряджень та 50 доручень голови облдержадміністрації, 1 рішення сесії обласної ради. Взято на контроль 801 документ, що на 5% менше, ніж за 2011 рік.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню 783 документи вищих органів влади, що на 18% менше, ніж за 2011 рік.

Вча­с­но ви­ко­на­но 781, або 99,5% до­ку­ме­н­тів, з по­ру­шен­ням те­р­мі­нів ре­а­лі­за­ції – 2 (0,42%), (відділ в справах сім’ї, молоді та спорту, відділ охорони здоров’я). У по­рі­в­нян­ні з відповідним періодом минулого року ві­д­со­ток ві­д­п­ра­цьо­ва­них з по­ру­шен­ням те­р­мі­нів ви­ко­нан­ня зни­зи­в­ся на 0,9%.

Неповністю виконана вимога розпорядження голови облдержадміністрації від 20.08.2012  № 373 „Про підготовку закладів освіти області до нового 2012/13 навчального року” щодо завершення облаштування до 30.10.2012 внутрішніх туалетів у загальноосвітніх навчальних закладах. Станом на 01.02.2013 не має внутрішнього туалету  в Козлівщинскій ЗОШ.

Не виконаним залишається доручення голови облдержадміністрації та  пункту 5 розпорядження від 30.07.2012 № 339 „Про стан виконавської дисципліни за підсумками першого півріччя 2012 року”  щодо створення  дитячих будинків сімейного типу.

За 2012 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 4 депутатських звернень, які виконані в терміни, визначені чинним законодавством.

На початку 2012 року на контролі перебувало 38 розпоряджень голови райдержадміністрації, протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 308 ро­з­по­ря­джень, взято на контроль – 65, знято з контролю в зв’язку із завершенням терміну виконання - 45.

Протягом  року головою райдержадміністрації на апаратних нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 368  доручень.

В усіх стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції на­ла­го­дже­на  си­с­те­ма пі­д­го­то­в­ки та ви­ко­нан­ня до­ру­чень го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, але не­об­хід­но зве­р­ну­ти ува­гу на   сво­є­ча­с­ність подан­ня ін­фо­р­ма­цій та їх ві­зу­ван­ня  за­сту­п­ни­ка­ми го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ві­д­по­ві­д­но до фу­н­к­ці­о­на­ль­них по­в­но­ва­жень.

Ві­д­по­ві­д­но до за­твер­дже­но­го пла­ну ро­бо­ти се­к­то­ру ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, про­тя­гом  2012 ро­ку в стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­вча­в­ся стан ор­га­ні­за­ції ко­н­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням до­ку­ме­н­тів. Здій­с­не­но 15 пе­ре­ві­р­ок ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­да­в­чих ак­тів в управ­лін­нях та від­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, територіальних підрозділах органів виконавчої влади та на­да­ні ін­фо­р­ма­ції до від­ді­лу ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції.

Аналіз проведених перевірок показав, що система організації контролю за виконанням документів  в структурних підрозділах  райдержадміністрації потребує  удосконалення.

Пропозиції щодо приведення діяльності з питань організації контролю до вимог чинного законодавства:

1. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконавчим комітетам селищна та сільських рад проаналізувати стан роботи з документами за підсумками 2012 року та вжити вичерпних заходів щодо забезпечення дотримання виконавської дисципліни під час виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, нормативно-правових актів та доручень Кабінету Міністрів України, а також рішень, прийнятих облдержадміністрацією та райдержадміністрацією.

2. Попередити керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, селищного та сільських голів про їх персональну відповідальність за своєчасне і повне виконання в районі вимог законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної державної адміністрації та райдержадміністрації.

3. Відповідно до пункту 188 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, провести моніторинг щодо визначення посадових осіб, відповідальних за організацію контролю в структурних підрозділах райдержадміністрації та територіальних підрозділи центральних органів виконавчої влади.

4. Провести додаткове навчання з працівниками діловодних служб, особами відповідальними за діловодство з питань організації контролю за виконанням документів.

5. Зобов’язати заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади розглядати щотижня на апаратних нарадах питання про хід виконання контрольних документів та вживати дієвих заходів щодо попередження випадків невиконання, несвоєчасного виконання або неякісного виконання встановлених завдань. У випадках виявлення зазначених фактів розглядати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні виконавської дисципліни.

Під час проведення щорічної оцінки та атестації враховувати рівень виконавської дисципліни.

            6. Продовжити практику ведення щомісячного моніторингу виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень облдержадміністрації та  райдержадміністрації з подальшим наданням на ім’я голови райдержадміністрації узагальнюючих матеріалів.

7. Забезпечити  підготовку матеріалів щодо стану виконавської дисципліни для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації за підсумками кожного кварталу.
Наверх ↑