Звіт за 2013 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Протягом 2013 року до райдержадміністрації надійшло 2605 документів, з них 2 постанови КМУ, 132 розпорядження та 46 доручень голови облдержадміністрації. Взято на контроль 900 документів.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню 852 документа вищих органів влади. Аналіз виконання доручень голови облдержадміністрації свідчить, що окремі завдання залишаються невиконаними або виконаними частково.

Зокрема не виконано пункти 4 та 5 доручення від 9 вересня 2013 року, дані на нараді у голови обласної державної адміністрації, щодо функціонування Центрів надання адміністративних послуг, забезпечення введення штатних одиниць адміністраторів та створення належних умов для роботи фахівців. 

         Причиною невиконання стало відсутність коштів на облаштування окремого приміщення під розміщення Центру та відсутність  станом на 01.01.2014 року вільних штатних одиниць в структурі райдержадміністрації.

З державного бюджету для Котелевського району було виділено 75,88 тис.грн. на придбання оргтехніки та меблів для Центру надання адміністративних послуг. Через проблеми зі здійсненням казначейських проплат за дані товари, кошти не освоєно.

Питання введення штатної одиниці адміністратора Центру надання адміністративних послуг буде вирішено в 2014 році.

На додатковому контролі впродовж двох років перебуває доручення голови облдержадміністрації від 13.02.2012 року щодо проведення інвентаризації земель водного фонду та вжиття відповідних заходів щодо передачі в оренду ставків. В районі жоден водний об’єкт не паспортизований. З орендарями проводиться роз’яснювальна робота  щодо необхідності паспортизації водних об’єктів.

За 2013 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 11 депутатських звернень, які виконані в терміни, визначені чинним законодавством.

Протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 277 ро­з­по­ря­джень, взято на контроль – 54, знято з контролю в зв’язку із завершенням терміну виконання - 38.

Проведений аналіз виконання завдань, визначених розпорядженнями голови райдержадміністрації, показав, що потребує поліпшення якість наданих інформацій щодо їх змісту (непоодинокі випадки, коли інформації підготовлено формально або не відповідають суті поставлених завдань). Так, наприклад, на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 23.04.2013 року №85 «Про підсумки економічного і соціального розвитку району за І квартал 2013 року» надійшли інформації, які не відповідають суті визначених завдань, від Котелевського відділення Гадяцької ОДПІ (Бурлака Н.І.)

Протягом  року головою райдержадміністрації на щотижневих нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 1364 доручень.

В усіх стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції на­ла­го­дже­на  си­с­те­ма пі­д­го­то­в­ки та ви­ко­нан­ня до­ру­чень го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, але не­об­хід­но зве­р­ну­ти ува­гу на   сво­є­ча­с­ність подання ін­фо­р­ма­цій та їх ві­зу­ван­ня  за­сту­п­ни­ка­ми го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ві­д­по­ві­д­но до фу­н­к­ці­о­на­ль­них по­в­но­ва­жень.

Ві­д­по­ві­д­но до за­твер­дже­но­го пла­ну ро­бо­ти головного спеціаліста апа­ра­ту рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, про­тя­гом  2013 ро­ку в стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­вча­в­ся стан ор­га­ні­за­ції ко­н­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням до­ку­ме­н­тів. Здій­с­не­но 18 пе­ре­ві­р­ок ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­да­в­чих ак­тів в управ­лін­нях та від­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, територіальних підрозділах органів виконавчої влади та на­да­ні ін­фо­р­ма­ції до від­ді­лу ко­н­т­ро­лю апа­ра­ту об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції.

Наверх ↑