Звіт за 2016 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Протягом 2016 року до райдержадміністрації надійшло 2735 документів, з них з облдержадміністрації 1471: 115 розпоряджень та 53 доручення голови та заступників голови облдержадміністрації. Взято на контроль 943 документа.

Упродовж звітного періоду підлягало виконанню  1878 документів вищих органів влади. Це на 177 до­ку­ме­н­тів більше, ніж за ана­ло­гі­ч­ний пе­рі­од 2015 ро­ку. Не ви­ко­на­них до­ку­ме­н­тів не бу­ло.

За 2016 рік для розгляду до райдержадміністрації надійшло 16 депутатських звернень. Депутатські звернення розглянуто в терміни, визначені чинним законодавством, та надані відповіді.  

Протягом року го­ло­вою рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­да­но 410 ро­з­по­ря­джень, з них взято на контроль – 56, знято з контролю в зв’язку із завершенням терміну виконання - 54.

Моніторинг виконання розпоряджень виявив наступне:

- по виконанню п.6 розпорядження голови райдержадміністрації № 250 від 27.07.2016 «Про підсумки економічного соціального розвитку району за І півріччя 2016 року» (рекомендувати вжити організаційних заходів щодо відновлення функціонування на підпорядкованих територіях магазинів, відділів, секцій, куточків з обслуговування соціально вразливих верств населення, у тому числі учасників бойових дій на сході України та членів їх сімей) - термін виконання 01.10.2016, не надійшли інформації з селищної  ради та Котелевського районного споживчого товариства .

На більшість розпоряджень голови облдержадміністрації своєчасно були прийняті власні розпорядження та розроблені заходи, а також проінформовано вищі органи влади в формі інформацій.

Завдяки існуючій системі контролю в загальному відділі апарату райдержадміністрації в такій формі, як надання щомісячних письмових переліків виконання документів, щотижневому нагадуванні в письмовій чи усній формі або в телефонному режимі, робота щодо вчасного контролю за виконанням документів дає можливість оперативно запобігати зривам термінів виконання даних документів.

Протягом  року головою райдержадміністрації на щотижневих нарадах та розширених засіданнях колегії райдержадміністрації було дано 320 доручень, з них – 318 виконано у визначені терміни, виконані частково 2 :

  • п.5 доручення дані на ро­з­ши­ре­но­му за­сі­дан­ні ко­ле­гії райдержадміністрації­ від 27 жовтня 2017 року - забезпечити контроль за своєчасним та ефективним використанням коштів субвенції обласного бюджету на будівництво артезіанської свердловини в смт. Котельва

  • п.4 доручення дані на нараді у го­ло­ви ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції 14 листопада 2017 року - створити соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Не надійшла інформація по виконанню п.3 доручення голови райдержадміністрації даного на нараді від 16.08.2016 - вирішити питання придбання експрес - тестів на ВІЛ безкоштовного для обстеження кандидатів на військову службу за контрактом

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни в управліннях і відді­лах райдержадміністрації заслуховувалось на розширених засіданнях колегій 4 лютого, 27 липня, а також щомісячно на нарадах у голови райдержадміністрації.

Про­тя­гом  2016 ро­ку в стру­к­ту­р­них під­роз­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції ви­вча­в­ся стан ор­га­ні­за­ції ко­н­т­ро­лю за ви­ко­нан­ням до­ку­ме­н­тів. Здій­с­не­но 12 пе­ре­ві­р­ок ви­ко­нан­ня ви­мог за­ко­но­да­в­чих ак­тів в управ­лін­нях та від­ді­лах рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, територіальних підрозділах органів виконавчої влади та на­да­ні ін­фо­р­ма­ції голові рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції.

Наверх ↑